Adatvédelmi tájékoztató a
gdprocess.hu weboldal látogatói részére

 

1.       Tájékoztató közös adatkezelésről

Tájékoztatjuk a gdprocess.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) felkereső személyeket (továbbiakban: látogató), hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation továbbiakban: GDPR) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk, a GDPR rendelet 26. cikke szerint megállapítottuk, hogy a weboldalon kezelt adatok tekintetében közös adatkezelőnek számítunk az alábbiak szerint.

Közös adatkezelő egyrészről

név: Govern-Solution Kft.

cím: 7030 Paks, Váci Mihály utca 5. 3/7.

adószám: 26327453-2-17

másrészről,

név: GOVERN-SOFT Kft.

cím: 7030 Paks, Váci M. u. 3. fsz/2.

adószám: 14268339-2-17 (továbbiakban együttesen: Adatkezelők).

Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén egymással megállapodásban rögzítettük a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségünket, valamint az érintettekkel szembeni szerepünket. Ezen megállapodás lényeges elemeiről kívánjuk tájékoztatni jelen Adatvédelmi tájékoztatóval.

2.       Általános rendelkezések

Mint közös Adatkezelők elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket a GDPR rendeletben, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az gdprocess.hu weboldal tekintetében a Adatkezelők tiszteletben tartják a látogatók információs önrendelkezési jogát.

Adatkezelők ezúton tájékoztatják a weboldal látogatóit a GDPR rendeletben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatukról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseikről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az Adatvédelmi tájékoztató jelen formája 2020.06.23 napján lépett hatályba és visszavonásig érvényes. Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassák, módosítsák. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltoztatása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Adatkezelők garanciát vállalnak arra, hogy a látogató minden esetben az Adatkezelők hatályos Adatvédelmi tájékoztatóját érheti el és ismerheti meg a weboldalon.

Tájékoztatjuk továbbá a látogatót, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató kizárólag a fent megjelölt gdprocess.hu weboldalon kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tartalmazza. A weboldalról elérhető, egyik vagy másik Adatkezelő üzemeltetésében lévő, de külön weboldalnak számító (más domain névvel rendelkező oldal) honlapokon történő személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást, az adott weboldal saját Adatvédelmi tájékoztatójában találja.

3.      Alkalmazott jogszabályok

Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik:

 •  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
 • a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 •  a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főként a 13/A. §-a)
 • a 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tiszteségtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6. §-a)
 • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • a 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
 • a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
 • az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

4.      Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

4.1. Az Adatkezelők adatai, elérhetősége:

Név:                                   Govern-Solution Kft.

Cím:                                   7030 Paks, Váci Mihály utca 5. 3/7.

Cégjegyzékszám:             17-09-011626

Adószám:                          26327453-2-17

Képviselő:                          Zuschlag János

Telefonszám:                    +36/75-675-454

Email cím:                         info@govern.hu

 

Név:                                   GOVERN-SOFT Kft.

Cím:                                   7030 Paks, Váci M. u. 3. Fsz.2.

Levelezési cím:                 7031 Pf. 98.

Cégjegyzékszám:             17-09-006385

Adószám:                          14268339-2-17

Képviselő:                          Zuschlag János

Telefonszám:                    +36/75-675-454

Email cím:                         info@govern.hu

Honlap:                              https://govern.hu/

4.2. Adatkezelők kapcsolattartója, az adatvédelmi felelős elérhetősége

Elérhetősége:                     adatvedelem@govern.hu

5.       A közös adatkezelésre vonatkozó általános információk

Adatkezelők kijelentik, hogy a továbbiakban részletezett, a gdprocess.hu weboldalon megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban állapodtak meg.

Adatkezelők a 6. pontban részletezett adatkezelésekkel összefüggő adatkezelési célokat, a kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját és időtartamát közösen, azonos mértékben és felelősséggel határozzák meg.

6.       A gdprocess.hu weboldalon kezelt adatok köre

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

6.1. A gdprocess.hu weboldal megtekintése során alkalmazott cookie-k

Weboldalunk felkeresése során információkat tárolunk vagy gyűjtünk be a böngészőjéről, ezt az Ön, mint látogató előzetes tájékoztatását követően, cookie-k (továbbiakban: sütik) segítségével végezzük. Az információk vonatkozhatnak Önre, mint látogatóra, a preferenciáira, az Ön által használt eszközre vagy az oldal elvárt működésének biztosítására. Az információ általában nem alkalmas a látogató közvetlen azonosítására, de képes a látogató számára személyre szabott internetélményt nyújtani.

Mivel tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, ezért a látogató dönti el, hogy engedélyezi-e meghatározott típusú sütik használatát. A sütikre vonatkozó beállításokat a weboldalunkra történő első látogatása alkalmával tudja megtenni. Amennyiben a későbbiekben ezen beállításokon módosítani szeretne, úgy azt a Cookie beállításokra kattintva teheti meg.

6.1.1.       Működést segítő cookie-k

Az adatkezelés célja

Ezen sütik szükségesek a gdprocess.hu weboldal működéséhez. Olyan tevékenységekre válaszul kerülnek elhelyezésre, mint a szolgáltatások kérése, segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Enélkül nem tudjuk biztosítani a látogató számára, hogy a weboldal megtekintésekor milyen típusú sütiket engedélyezett vagy tiltott le. Az adatkezelés célja, hogy a látogató számára biztosítsuk a weboldal megfelelő működését, a látogatók elérhessék a weboldal menürendszerét ezáltal megismerhessék az Adatkezelő által kínált szolgáltatást.

A kezelt adatok köre

 • adatvédelmi beállításokat kezelő cookie (cookies-accepted)
 • munkamenet adatokat tartalmazó cookie (PHPSESSID)

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az Adatkezelő az adatkezelés tisztességes és törvényes kezelése érdekében érdekmérlegelési teszt eredménye alapján kezeli ezen adatokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatvédelmi beállításokat kezelő sütiket minden esetben 1 évig tároljuk. A munkamenet adatokat tartalmazó cookie a böngésző bezárásakor, vagy 20 perc inaktivitás után automatikusan törlődik. A látogató ugyanakkor a saját sütijét bármikor törölheti, a sütik korlátozását vagy törlését a Beállítások, Adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

6.1.2.       Statisztikai cookie-k

Ezen sütik segítségével összegezzük a gdprocess.hu weboldalunkon történő látogatásokat és a forgalom forrásait. A sütik által gyűjtött információk aggregáltak, összesítettek, ezért anonimak. A statisztikai sütik gyűjtését és elemzését a Googel Analytics használatával végezzük. Az eszköz használatát korlátozhatja vagy letilthatja a https://adssettings.google.com/authenticated oldalon. A személyes adatok védelméről és a Google szerződési feltételekről itt olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Adatkezelés célja

A gdprocess.hu weboldalra látogató felhasználó azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a látogatónak a weboldalunkon történő böngészési eseményeinek figyelése statisztikák, elemzések készítése céljából.

A kezelt adatok köre

 • a látogatás dátuma és ideje
 • a látogató által használt böngésző adatai (pl.: milyen felbontásban van a böngésző ablak, nyelv beállítása)
 •  a látogató kijelzőjének a felbontása
 • a látogató IP címe alapján helymeghatározást
 • a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő, valamint, hogy oda honnan jutott el
 • van-e engedélyezve Java
 • a látogató milyen Flash verziót használ

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartam

A statisztikai sütik kezelésének időtartama három csoportra osztható. A _gat_gtag_UA_16228285_35 típusú sütiket 1 percig tároljuk, a _ga típusú sütiket 2 évig, míg a _gid típusú sütiket 24 óráig kerülnek tárolásra. Jelen sütik esetében is igaz, hogy a látogató a saját sütijét bármikor törölheti, a böngészőjében a sütik korlátozását vagy törlését a Beállítások, Adatvédelem és biztonság menüpontban teheti meg.

6.2. Ajánlatkérés céljából kezelt adatok

Adatkezelők lehetőséget biztosítanak a gdprocess.hu weblapon keresztül történő ajánlatkérésre, csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdésekre. Az ajánlatkérés teljesen önkéntes és az ajánlatkérő hozzájárulásán alapul. Felhívjuk látogató/ajánlatkérő figyelmét, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató kizárólag a gdprocess.hu weboldalon történő ajánlatkérésre, csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdésekre vonatkozó információkat tartalmazza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen weboldalról elérhető további honlapok adatkezelésére és adatvédelmére, az ajánlatkérés, a csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdések céljából kezelt adatok tekintetében a tájékoztatást az adott honlap Adatvédelmi tájékoztató menüpontja alatt tekintheti meg.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő részére az ajánlati űrlapon keresztül átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az ajánlatkérő ajánlatot és/vagy csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdéseket tehessen fel, illetve az Adatkezelők az ajánlatot megadhassák ajánlatkérő számára és/vagy a csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdésekre válaszolhassanak. A személyes adatok kezelése, mind az ajánlat megadása, az azzal kapcsolatos kommunikáció, valamint a csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából történik.

Az ajánlatkérés során megadott személyes adatokat az Adatkezelők kizárólag ajánlattételi formon megadott tárggyal kapcsolatos kommunikációs célra használják.

Az Adatkezelők a személyes adatokat nem teszik hozzáférhetővé a weboldal más látogatói számára.

Az így megadott személyes adatokat az Adatkezelők eltérő célra nem használják és bizalmasan kezelik.

Adatkezelők tájékoztatják ajánlatkérőt, hogy ajánlattételre a Govern-Solution Kft., mint a szolgáltatás tulajdonosa jogosult. Azonban az ajánlattétellel összefüggő kommunikációra, vagy a csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdések megválaszolására bármelyik adatkezelő, vagy azok munkavállalói, illetve velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyek felhatalmazással rendelkeznek.

A kezelt adatok köre

 •  az ajánlatkérő szervezet (kapcsolattartójának) neve
 •  az ajánlatkérő szervezet (kapcsolattartójának) e-mail címe
 •  az ajánlatkérő szervezet (kapcsolattartójának) telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlatkérés vagy a csomagokkal/árlistával kapcsolatos kérdések céljából hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait kezeljük, ezen adatokat addig tároljuk, amíg a cél megvalósulásához szükségesek, és az ajánlatkérő másként nem rendelkezik, a hozzájárulását vissza nem vonja.

6.3. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

A gdprocess.hu weboldalunk látogatói a Kapcsolat menüpont alatt tájékozódhatnak az Adatkezelők elektronikus vagy levelezési címéről. Az itt megadott kapcsolattartási adatokra érkező megkeresések tekintetében is személyes adatokat kezelünk az alábbiak szerint.

Adatkezelés célja:

Az Adatkezelők részére elektronikus vagy postai úton átadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett kapcsolatba léphessen az Adatkezelők munkavállalóival, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyekkel, illetve az Adatkezelők az érintett megkeresésére reagálni tudjanak. A személyes adatok kezelése az érintett általi megkereséssel kapcsolatos kommunikáció céljából történik.

Az ilyen jellegű megkeresés során megadott személyes adatokat az Adatkezelők kizárólag a megkeresés tárgyát képező és az azzal kapcsolatos kommunikációs célra használják.

Az így megadott személyes adatokat, az Adatkezelők a megkeresésben szereplő céltól eltérő célra nem használják és bizalmasan kezelik.

Adatkezelők a telefonhívásokat nem rögzítik, így érintettről hangfelvétel nem készül. Személyes adatait nem jegyzik le és nem tárolják. Szükség esetén írásbeli kapcsolatfelvételt kérünk érintett általi kezdeményezéssel.

A kezelt adatok köre

Mivel ezen megkeresések nem tipizálhatóak, így a kezelt adatok köre eltérő lehet, minden esetben csak az érintett által az Adatkezelők számára megküldött adatokat foglalja magába.

Postai úton érkező megkeresés során jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

 •  feladó neve
 •  feladó címe

Elektronikusan, e-mailben érkező megkeresés esetén jellemzően az alábbi adatokat kezeljük:

 • érintett neve
 •  érintett e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

A megkeresés tárgyától függően, de kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásának időpontjáig történik, az így megadott személyes adatok kezelése.

6.4. Közösségi oldalak adatkezelése

Adatkezelés célja

A facebook.com oldalon a GOVERN-SOFT Kft. (továbbiakban: Szervezet), mint a közös adatkezelésben érintett adatkezelő, tevékenységének, felépítésének, a Szervezettel kapcsolatos újdonságok, hírek, események bemutatása során elért látogatóknak, a Szervezet közösségi oldalán folytatott tevékenységük alapján a facebook.com által készített és anonim statisztikák elemzése.

A kezelt adatok köre

A Szervezet a közösségi oldalát lájkolók és bejegyzéseihez hozzászólók személyes adatait anonim módon kapja a facebook.com oldal által gyűjtött adatok alapján. Ennek értelmében a Szervezet és a facebook.com ezen adatok tekintetében közös adatkezelőnek számít. A Szervezet kizárólag azzal ruházza fel a facebook.com közösségi oldalt, mint üzemeltetőt, hogy számára statisztikákat készítsen. Ehhez a facebook.com a Szervezet közösségi oldalának látogatói számítógépén cookie-kat helyez el. Az érintett így kezelt adatait a közösségi oldal vonatkozásában, a facebook.com közösségi oldal szabályzata határozza meg. Erről bővebben itt: https://www.facebook.com/about/privacy és itt https://www.facebook.com/policies/cookies/ olvashat.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzata/szabályozása vonatkozik. Az adatkezelésre vonatkozó beállításokat az alábbi két linken ellenőrizheti, módosíthatja, korlátozhatja vagy tilthatja le a látogató. https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/

7.       Az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás

A gdprocess.hu weboldalon kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelők munkatársai, valamint az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek férhetnek hozzá.

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság… stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

8.       Látogató, felhasználó (továbbiakban: érintett) személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

Az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységük során a GDPR adatvédelmi rendelet és az Infotv. rendelkezéseivel összhangban biztosítják az érintett jogainak érvényesítését. Mint közös Adatkezelők tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben érvényesíthetik.

8.1. Hozzáférési és tájékoztatáshoz való jog

Személyes adatainak kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelők az érintett kérelmének beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Amennyiben érintett kifejezetten máshogy nem rendelkezett kérelmében, úgy a tájékoztatást és hozzáférést elsődlegesen a Govern-Solution Kft. biztosítja.

Az érintett tájékoztatásra jogosult az alábbiakra vonatkozóan:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelők milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt és mennyi ideig kezeli
 • az Adatkezelők kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottak hozzáférést, vagy kinek továbbították személyes adatait
 •  milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatai
 • az Adatkezelők alkalmaznak-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is

Az érintett kérésére Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz való hozzáférését biztosítják, azokról az érintett másolatot kérhet. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező valamennyi személyes adatának pontosítását, módosítását, kiegészítését kérni bármelyik Adatkezelőtől. Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, intézkednek a korrekcióról és visszajelzést küldenek.

8.3. Az adatkezelés korlátozásához (zárolás) való jog

Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozását kezdeményezni bármelyik Adatkezelőnél, amennyiben:

 • személyes adatainak helyesbítését kérte, az adatok pontosságának ellenőrzésének időtartamára
 • jogellenes adatkezelés esetén, ha az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette azok felhasználásának korlátozását kéri
 • megszűnt adatkezelési cél ellenére az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg kivizsgálásra kerülnek, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

8.4. Adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Érintett bizonyos esetekben, amennyiben ez technikailag és az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelel, kérheti a személyes adatainak az Adatkezelők és egy másik adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Érintett ilyen irányú kérelmét bármelyik adatkezelő részére, a 4. pontban meghatározott levelezési cím(ek)re, vagy elektronikus levelezési cím(ek)re, írásban terjesztheti elő.

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozhasson személyes adatai kezelése ellen. Ennek keretében kérheti a személyes adatai törlését vagy helyesbítését.

8.6. A törléshez való jog

Az Adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett adatkezelés körén kívül az érintett jogosult személyes adatainak törlését kérni bármelyik adatkezelőtől, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Az Adatkezelők a törlési igényt, annak megalapozottsága esetén, indokolatlan késedelem nélkül teljesítik.

9.       Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő a személyes adatokat a Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft., mint szolgáltató szervertermében telepített szerveren tárolja.

10.   Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

Mint közös Adatkezelők kijelentjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez és az adatok szabad áramlásához fűződő jogait, akkor elsősorban vegyék fel velünk, mint a weboldal Adatkezelőivel a kapcsolatot a 4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Ön jelzése ellenére sem szüntetjük meg jogsértő magatartásunkat, gyakorlatunkat a személyes adatai védelméhez fűződő jogainak érvényesítése érdekében jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, illetve panasszal élhet a hatóság felé, vagy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti.

 

Amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt felteheti a 4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.